تولید کننده:
انتخاب تولید کننده
صفحه5 از8
نتایج 97 تا 120 از کل 171 نتیجه

فرش تهران

ناروین کرم

1200 شانه تراکم 3600 - کلکسیون ایران

مهشید کرم

700 شانه تراکم 3000 - پالت فاخته

متین کرم

700 شانه تراکم 2550 - کلکسیون کرمان

رشا سرمه ای

1200 شانه تراکم 3600 - کلکسیون شاهکار

کتیبه نخودی

320 شانه تراکم 800 - کلکسیون گلیم برجسته

حصیری قهوه ای

315 شانه تراکم 900 - کلکسیون فرش گلیم جاجیم

3005 عنابی

315 شانه تراکم 900 - کلکسیون آبنوس

گلرخ سرمه ای

1200 شانه تراکم 3600 - کلکسیون افسانه

شیدا سرمه ای

700 شانه تراکم 2250 - کلکسیون مریم

8008 خاکی

315 شانه تراکم 900 - کلکسیون روناک

نائین کرم

1200 شانه تراکم 3600 - کلکسیون ایران

متین سرمه ای

700 شانه تراکم 2550 - کلکسیون کرمان

رشا بژ

1200 شانه تراکم 3600 - کلکسیون شاهکار

آشور کرم

320 شانه تراکم 800 - کلکسیون گلیم برجسته

نامدار قهوه ای

315 شانه تراکم 900 - کلکسیون فرش گلیم جاجیم

3002 قهوه ای

315 شانه تراکم 900 - کلکسیون آبنوس

گلرخ آبی

1200 شانه تراکم 3600 - کلکسیون افسانه

شیدا آبی

700 شانه تراکم 2250 - کلکسیون مریم

8009 قهوه ای

315 شانه تراکم 900 - کلکسیون روناک

صفحه5 از8