تولید کننده:
انتخاب تولید کننده
صفحه2 از8
نتایج 25 تا 48 از کل 171 نتیجه

فرش تهران

آتیلا قهوه ای

315 شانه تراکم 900 - کلکسیون فرش گلیم جاجیم

3003 قهوه ای

315 شانه تراکم 900 - کلکسیون آبنوس

گلرخ بژ

1200 شانه تراکم 3600 - کلکسیون افسانه

شیدا گردویی

700 شانه تراکم 2250 - کلکسیون مریم

8010 خاکی

315 شانه تراکم 900 - کلکسیون روناک

آنا کرم

700 شانه تراکم 2250 - کلکسیون مریم

تبریز آبی

1200 شانه تراکم 3600 - کلکسیون ایران

نوازش کرم

700 شانه تراکم 2550 - کلکسیون کرمان

رشا ارغوانی

1200 شانه تراکم 3600 - کلکسیون شاهکار

شبدیز کرم

320 شانه تراکم 800 - کلکسیون گلیم برجسته

پریا قهوه ای

315 شانه تراکم 900 - کلکسیون فرش گلیم جاجیم

3004 قهوه ای

315 شانه تراکم 900 - کلکسیون آبنوس

هستی کرم

1200 شانه تراکم 3600 - کلکسیون افسانه

شیدا لاکی

700 شانه تراکم 2250 - کلکسیون مریم

8011 قهوه ای

315 شانه تراکم 900 - کلکسیون روناک

آنا گردویی

700 شانه تراکم 2250 - کلکسیون مریم

پارسه آبی

1200 شانه تراکم 3600 - کلکسیون ایران

شاه گل کرم

700 شانه تراکم 3000 - پالت فاخته

نوازش سرمه ای

700 شانه تراکم 2550 - کلکسیون کرمان

ریز ماهی کرم

1200 شانه تراکم 3600 - کلکسیون شاهکار

شبدیز نخودی

320 شانه تراکم 800 - کلکسیون گلیم برجسته

راموس قهوه ای

315 شانه تراکم 900 - کلکسیون فرش گلیم جاجیم

3009 قهوه ای

315 شانه تراکم 900 - کلکسیون آبنوس

صفحه2 از8