تولید کننده:
انتخاب تولید کننده
صفحه1 از8
نتایج 1 تا 24 از کل 171 نتیجه

فرش تهران

8010 خاکی

315 شانه تراکم 900 - کلکسیون روناک

رشا آبی

1200 شانه تراکم 3600 - کلکسیون شاهکار

نامدار قهوه ای

315 شانه تراکم 900 - کلکسیون فرش گلیم جاجیم

گلرخ بژ

1200 شانه تراکم 3600 - کلکسیون افسانه

5082 سرمه ای

700 شانه تراکم 2550 - کلکسیون کرمان

کتیبه کرم

320 شانه تراکم 800 - کلکسیون گلیم برجسته

3005 قهوه ای

315 شانه تراکم 900 - کلکسیون آبنوس

افشان آبی

1200 شانه تراکم 3600 - کلکسیون ایران

شیدا کرم

700 شانه تراکم 2250 - کلکسیون مریم

ماهان سرمه ای

1200 شانه تراکم 3600 - کلکسیون شاهکار

آتیلا قهوه ای

315 شانه تراکم 900 - کلکسیون فرش گلیم جاجیم

اصفهان مسی

1200 شانه تراکم 3600 - کلکسیون افسانه

نائین آبی

1200 شانه تراکم 3600 - کلکسیون ایران

8004 زرد خاکی

315 شانه تراکم 900 - کلکسیون روناک

8019 قهوه ای

315 شانه تراکم 900 - کلکسیون روناک

صدف کرم

700 شانه تراکم 3000 - پالت فاخته

3007 بژ

315 شانه تراکم 900 - کلکسیون آبنوس

هریس لاکی

1200 شانه تراکم 3600 - کلکسیون افسانه

اصفهان کرم

1200 شانه تراکم 3600 - کلکسیون شاهکار

عشایر قهوه ای

315 شانه تراکم 900 - کلکسیون فرش گلیم جاجیم

افشان دیبا آبی

1200 شانه تراکم 3600 - کلکسیون افسانه

صفحه1 از8