واحد نمونه سال 1379

پروانه كاربرد علامت استاندارد

لوح تقدير استاندارد‌ها عامل پيوند جهان

اولين توليد كننده شگى (Shaggy) در ايران

تقديرنامه جهت شركت در نمايشگاه تخصصى

جايزه بين المللى اعتبار جهانى مادريد سال 2001